தமிழில் Blogger எப்போ?

ஹிந்தியில் நேரடியாக blog எழுத blogger வசதி செய்து தந்துள்ளது போல தமிழிலும் எழுத வசதி செய்து கொடுத்தால் வசதியாக இருக்கும்.


http://ideasmoney.blogspot.com

http://easycrafts.blogspot.com